Loviisan Seudun Palvelutalosäätiön omavalvonta­suunnitelma

Sisältö

PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

Loviisan seudun palvelutalosäätiö sr on perustettu 1992. Perustajajäseniin kuuluu mm.Loviisan kaupunki, seurakunta, alueella vaikuttaneet yhdistykset ja yritykset, yhteensä 34 perustajajäsentä. Y-tunnus 0966110-4.

Säätiön omat internet – sivut osoitteessa: http://loviisanseudunpalvelutalosaatio.fi

Loviisan seudun palvelutalosäätiön osoite on: Kuningattarenkatu 7, 07900 Loviisa. Päivätoiminta toimii tässä osoitteessa. Palvelutalo Eleonora sijaitsee osoitteessa: Kuhlefeltinkatu 37, 07940 Loviisa.

Säätiön päättävä elin on säätiön hallitus ja toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja Inka Itävaara, puh. 050-554 9404.

Eleonoran toiminnasta vastaa palveluvastaava Jari Päärni, puh. 050 391 8000. Esplanadin päivätoiminnasta vastaa toimitusjohtaja Inka Itävaara, puh. 050 554 9404.
Palvelutalo Eleonora tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista 32 asukkaalle. Vuokrattavan huoneen lisäksi käytettävissä on ryhmäkotien avokeittiöt, oleskelutilat, terassit, sauna ja piha-alueet. Ruoan valmistaa säätiön oma valmistuskeittiö, joka sijaitsee Esplanadissa, Kuningattarenkatu 7. Loviisan kaupungilla ja säätiöllä on ollut 1.2.2022 alkaen puitesopimus tehostetulle palveluasumiselle sekä päivätoiminnalle. Kaupunki on tehnyt 32 asukaspaikan varauksen Eleonoraan ja käyttää paikkoja tarpeensa mukaan. Sopimus jatkuu Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa alkaen 1.1.2023.

TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Loviisan seudun palvelutalosäätiön hoitohenkilökunta on yhdessä esimiehensä kanssa laatinut hoitotyön arvot, jotka ovat seuraavat:

  • asiakaslähtöisyys
  • turvallisuus
  • ihmisarvon kunnioittaminen
  • ammatillisuus
 

Hoitotyön arvot sekä asiakkaan / asukkaan että omaisten kanssa yhdessä tehty hoitosuunnitelma toimivat vahvasti toiminnan perustana.
Hoitotyön tavoitteena säätiössä on asukkaan parhaan mahdollisen toimintakyvyn, hyvän olon sekä mielekkään ja ihmisarvoisen elämän saavuttaminen ja ylläpitäminen.

OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT

Kokonaisvastuun säätiön toiminnasta kantaa toimitusjohtaja. Tehostetusta palveluasumisesta, päivätoiminnasta sekä olohuonetoiminnasta toimitusjohtaja. Omavalvonnan vastuuhenkilö on toimitusjohtaja. Hoitotyöhön toteutuksesta ja sen henkilökunnasta vastaa palveluvastaava Jari Päärni.

ASUKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN, ASIAKASPALAUTE

Omaisilla on mahdollisuus vierailla ja osallistua asukkaan hoitoon. Heitä kannustetaan pitämään yhteyttä asukkaaseen mahdollisuuksien mukaan. Asukkaan tullessa yksikköön täytetään elämänkaarilomake, johon kirjataan tärkeitä tietoja asukkaan elämästä, toiveista ja mieltymyksistä. Lisäksi lomakkeeseen kirjataan tiedot lähiomaisesta / lähiomaisista ja omaisten sekä asukkaan toiveet yhteydenpidosta. Lähiomainen saa asukkaan hoitoa koskevia tietoja asukkaan luvalla. Omaisten kanssa sovitaan myös asukkaan posteista ym.

 

Asukkaan hoitoa koskevat palautteet ja parantamisehdotukset ottaa vastaan hoitohenkilökunta palvelutalo Eleonorassa puhelimitse 050 57306219 ja 046 923 2416. Sähköpostilla eleonora@lspts.fi ja palveluvastaava jari.paarni@lspts.fi 050 391 8000.

 

Asukkaan tehdessä reklamaation tapahtuu se aina kirjallisena valmiilla lomakepohjalla. Ryhmäkodeista saa pyydettäessä kirjalliseen reklamaatiokaavakkeen, jonka voi postittaa osoitteeseen: Toimitusjohtaja Inka Itävaara, Kuningattarenkatu 7, 07900 Loviisa. Kuoreen merkintä ”Reklamaatio” toimitusjohtaja huolehtii reklamaation käsittelystä asianomaisten kanssa. Reklamaatiosta ja mahdollisista toimenpiteistä ilmoitetaan myös Loviisan kaupungille.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen potilas- ja sosiaaliasiamiehenä toimii:

Anette Karlsson
puh 040-5142535
Puhelinaika ma – to klo 9-12
anette.karlsson@itauusimaa.fi

RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Riskien hallintaan kuuluu riskien ja haittatapausten ennaltaehkäisy ja toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimenpiteiden toteuttaminen. Riskienhallinnasta vastaa toimitusjohtaja Inka Itävaara.

Henkilökunta on koulutettu ja perehdytetty työtehtäviinsä. Säännöllinen kirjaaminen ja raportointi mahdollistavat toiminnan mutkattomuuden hoitotyössä. Työntekijöillä on koulutukseensa perustuvat tehtävänkuvaukset. Jokaisella asukkaalla on nimetty omahoitaja, joille on luotu oma tehtävänkuva omahoitajana.

Työsuojelutoimikunta ylläpitää riskienkartoitusta sekä työsuojelusuunnitelmaa ja seuraa sen toteutumista. Läheltä piti – tilanteet ja laatupoikkeamat kirjataan Hilkkaan sekä paperiselle lomakkeelle. Tapahtumat ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti toimitusjohtajalle. Ilmoitukset käsitellään yhdessä henkilökunnan kanssa ja pohditaan, miten vastaavat tapahtumat voitaisiin jatkossa välttää.

Toimitusjohtaja käy läpi työprosessin tarkentaen ja korjaten riskitilanteeseen johtaneet tekijät ja sopii aikataulusta asian korjaamiseksi. Toimitusjohtaja tiedottaa korjaavista toimenpiteistä asianosaisille (työntekijät, asukas ja omaiset).

Poikkeuksellisia hellekesiä huomioiden ryhmäkotien yhteisiin tiloihin on hankittu viilentimet ja koko taloon useita tuulettimia. Kesällä 2023 tiloihin asennettiin lämpöilmapumput. Asukkaiden vointia seurataan hellejaksoina erityisen tarkasti ja pyritään varmistamaan kevyt pukeutuminen, riittävä nesteytys sekä lisätään suolan määrää ruokailujen yhteydessä. Auringossa oleskelua pyritään välttämään, terasseille on rakennettu katetut pergolat, jotta ulkona oleskelu on mahdollista. Verhot ja terassien ovet pidetään päiväaikaan suljettuina, tuuletusta tehostetaan iltaisin ja öisin.

Henkilökunta huolehtii omasta jaksamisestaan keventämällä vaatetusta, huolehtien neste- ja suolatasapainosta juoden riittävästi ja käyden tarvittaessa viilentävässä suihkussa. Työtä myös tauotetaan 10-15 minuuttia tuntia kohden.

HENKILÖSTÖ

Säätiön palveluksessa on tällä hetkellä toimitusjohtaja, hallintopäällikkö, palveluvastaava, sairaanhoitaja, perus-/lähihoitajia, hoiva-avustaja sekä hoiva-avustajaopiskelija oppisopimuksella, uimavalvoja, keittiöhenkilökuntaa sekä siivooja. Palvelutalossa työskentelee ammattitaitoinen ja osaava, moniammatillinen henkilöstö. Tämä luo mahdollisuuden asukkaiden laadukkaaseen sekä virikkeelliseen hoitoon ja huolenpitoon. Uuden henkilökunnan rekrytoinnista vastaa toimitusjohtaja yhdessä hallintopäällikön ja palveluvastaavan kanssa. Uusilla työntekijöillä noudatetaan 6kk koeaikaa. Säätiö ottaa vastaan hoitoalan opiskelijoita. Koulujen opiskelijakoordinaattorit ottavat yhteyttä toimitusjohtajaan tai hallintopäällikköön, jotka arvioivat yhdessä ryhmäkotien mahdollisuuksia ottaa opiskelijoita käytännön harjoitteluun.

Työntekijöiden koulutustarpeita seurataan jatkuvasti ja huolehditaan siitä, että lääkehoitoluvat ovat voimassa, ensiaputaidot päivitetty, paloturvallisuuskoulutus ohjeistuksen mukainen ja lisäksi tarjotaan muita kouluttautumismahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseksi. Vuonna 2023 työntekijät osallistuivat saattohoitokoulutukseen ja vuonna 2024 RAI -, lääke- ensiapu- ja paloturvallisuuskoulutuksiin.

TOIMITILAT, LAITTEET JA TARVIKKEET

Tehostetun palveluasumisen toiminta on luvanvaraista toimintaa, jonka Aluehallintovirasto myöntää. Ilman lupaa ei toimintaa voi aloittaa. Palvelutalo Eleonora on valmistunut 2002, se on kokonaisuudeltaan esteetön, asukashuoneet ovat maan tasolla ja ne ovat tilavia. WC- / suihkutilaan pääsee pyörätuolilla/suihkutuolilla/rollaattorilla/nostolaitteella ja tiloissa on korotettava lavuaari sekä tukikahvoja. Eleonoran molemmat pihat ovat aidattuja ja turvallisia.

Hoitotyöhön liittyviä tutkimusvälineitä kuten otoskooppi, stetoskooppi, saturaatiomittari, verenpainemittarit ja kuumemittarit säilytetään kanslioiden lukituissa kaapeissa. Henkilökohtaiset tarvikkeet kuten verensokerimittarit asiakkaat saavat käyttöönsä kotisairaanhoidosta samoin kroonisten haavojen hoitotarvikkeet. Näistä vastaa yksiköissä nimetyt vastuuhenkilöt sekä omahoitaja ja he tilaavat niitä tarpeen mukaan. Lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden ammattimaiset käyttäjät sekä Eleonoran laitevastaavat ovat sairaanhoitaja Sirkku Ollas ja palveluvastaava Jari Päärni.

Yksiköissä olevat asukassängyt ovat suojalaidoilla varustettuja hoivasänkyjä mihin tarvittaessa voivaan lisätä nousutuki.

Asukkailla on yleensä apuvälineet mukanaan, kun he tulevat ryhmäkotiin. Omahoitaja kirjaa apuvälineet numerotunnuksilla Hilkkaan. Asukkaan liikkumista helpottavia apuvälineitä kuten pyörätuoli, rollaattori ja/tai kävelyteline asukas lainaa terveyskeskuksen fysikaaliselta osastolta. Nämä ovat asukkaan henkilökohtaisessa käytössä. Omahoitaja hoitaa apuvälineiden tilaamisen ja palautuksen terveyskeskuksen fysioterapian osastolle.

Työergonomian kannalta tarpeellisia apuvälineitä löytyy mm. aktiivi- ja passiivinosturit, liukulaudat, kiekot, siirtymisvyöt, istumahenkilövaaka, suihkutuolit, pesulaveri sekä ulkoiluun tarkoitettu pyörätuoli.

ASUKASTURVALLISUUS

Säätiön vakituisella henkilökunnalla on terveys- ja sosiaalialan tutkinnot mm. sairaanhoitaja ja lähihoitaja. Hoitohenkilökunta on peruskoulutuksessaan saanut ensiapukoulutuksen ja sitä päivitetään säännöllisin määräajoin (viim. 2024). Hoitohenkilökuntaa koulutetaan yksikköjen

tarpeen ja hoitotyön vaativuuden puitteissa. Jokaiselle työntekijälle on koulutuksensa mukaisesti laadittu tehtävänkuvaus, jota työntekijä on velvollinen noudattamaan.

Palvelutalossa on sprinklerit sekä automaattiset paloilmaisimet, joista hälytys menee suoraan aluehälytyskeskukseen. Talossa on paloviranomaisten hyväksymä pelastussuunnitelma ja   turvallisuusselvitys asukkaiden evakuointia varten. Pelastussuunnitelmaa päivitetään vuosittain, turvallisuusselvitys aina tarpeen mukaan. Palo – ja pelastustoimi on kouluttanut henkilökuntaa pelastus ja sammutustyöhön (2023) ja näitä ulkopuolisen järjestämiä koulutuksia pidetään joka toinen vuosi. Sisäisiä koulutuksia pidetään kuukausitasolla. Yöaikaan Eleonoran palvelutalossa on yksi tai kaksi hoitajaa riippuen asukasmäärästä. Hoitajan työskennellessä yksin on hänellä mahdollisuus saada nopeasti apua soittamalla päivystävälle sairaanhoitajalle.

Työvuoroon saapuneet hoitajat ovat sitoutuneet työvuoronsa aikana olemaan asukkaiden käytössä ja läsnä. Hoitotyötä tehdään kolmessa vuorossa. Säätiö hankki uuden asukasturvallisuusjärjestelmän lokakuussa 2017 Viria OY:ltä.

Asukkaiden käyttörahat ja arvoesineitä (ensisijaisesti omaisten hoidettava) säilytetään siihen tarkoitukseen varatussa paikassa. Kirjanpito tapahtuu Hilkka ohjelmassa. Ulko-ovet ovat aina lukittu, sisäänpääsy tapahtuu ovikelloa soittamalla.

Ryhmäkodeissa noudatetaan säätiön lääkehoitosuunnitelmaa.

ASUKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

Asukkaan saapuessa ryhmäkotiin hänelle nimetään omahoitaja. Jokaiselle asukkaalle tehdään RAI-arviointi, pidetään hoitopalaveri ja laaditaan hoitosuunnitelma. Suunnitelman tekoon osallistuu esimies ja pääsääntöisesti omahoitaja yhdessä asukkaan ja/tai omaisten kanssa. Lääkäri vastaa ns. lääkinnällisestä hoitosuunnitelmasta käytyään keskustelua asukkaan/omaisten kanssa. Käytössämme on Hilkka 2- asiakastietojärjestelmä. Hilkkaan kirjataan aina asukkaan tullessa tulotilanne, laaditaan hoidon tavoitteet, määritetään mahdollisuudet tavoitteiden saavuttamiseksi ja arvioidaan kokonaistilannetta. Myös toteutus ja seuranta kirjataan Hilkkaan.

Suunnitelmasta ilmenee myös asukkaan itsemääräämisoikeuden laajuus ja toimenpiteet, joilla itsemääräämisoikeutta voidaan rajata. Kaiken pohjana on aina yhteiset arvomme, ammatillisuus, turvallisuus, asukaslähtöisyys ja ihmisarvon kunnioittaminen sekä elämänkaarihaastattelun kautta saamamme tiedot.

Toimitusjohtajan vastuulla on seurata ja valvoa hoitotyön toteutumista, hoidon laatua, kehittää hoitotyötä yhdessä henkilökunnan kanssa sekä noudattaa voimassa olevia lakeja, sääntöjä ja ohjeita mm. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tehostetun palveluasumisen palvelukuvausta ja vastuujakotaulukkoa.

Palveluasumisen prosessikuvaus:

Asukasvalinnat tehostettuun palveluasumiseen tekee Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen

vanhustenhuollon kotiuttamisryhmä. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella ja säätiöllä on 1.2.2022 alkaen puitesopimus, jossa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue varasi 32 asukaspaikkaa säätiöltä ja käyttää näitä paikkoja tarpeensa mukaan. Tehostettua palveluasumista ohjaa ns. palvelukuvaus ja vastuujakotaulukko, joka on jaettu tiedoksi koko säätiön henkilökunnalle. Ympärivuorokautisen hoivan asukaspaikkoja vähennettiin vuonna 2024 kahdellatoista ja Eleonoraan rekisteröitiin 12 yhteisöllisen asumisen paikkaa. Lisäksi Eleonoraan rekisteröitiin lupa tuottaa kotihoitoa yhteisöllisen asumisen asukkaille.

Uuden asukkaan muuttopäivä sovitaan omaisten ja ryhmäkodin kanssa. Asukkaat saavat kalustaa ja sisustaa oman huoneensa. Huoneissa on kuitenkin aina perusvarusteluna hoivasänky. Asukkaalle/omaisille annetaan ns. tulopaketti ja lisäksi neuvotaan sekä opastetaan mieltä askarruttavissa asioissa. Varmistetaan myös asukkaan suostumus tietojen antamisesta omaisille sekä Kantapalveluun, kun järjestelmään tehdään Kantaliittymä. (tämä kirjataan selkeästi Hilkkaan).

Vuokrasopimuksen tekee hallintopäällikkö saatuaan uuden asukkaan tiedot. Asukas maksaa säätiölle vuokran sekä vesimaksun kuukausitasolla. Laskutus tapahtuu tilitoimisto Tiliässät Oy:n kautta ja he myös huolehtivat mahdollisista vuokran perimisistä. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue veloittaa hoitomaksun asukkaalta. Tehostetun palveluasumisen ryhmäkodit sekä Esplanadin päivätoiminta ilmoittavat kuunvaihteessa asukkaiden läsnäolo/poissaolopäivät hallintopäällikölle, joka välittää laskutustiedot Tiliässälle, josta laskut lähtevät Loviisan kaupungille.

Omahoitaja tekee yhdessä omaisten kanssa Kelaan tarvittavat tukihakemukset (asumis -ja hoitotuki, kuljetustuki, toimeentulotuki). Omahoitaja auttaa tarvittaessa myös muidenkin tukien sekä kuntoutusten hakemisessa (veteraanikuntoutus).

Omaisia rohkaistaan ja ohjataan osallistumaan asukkaiden hoitoon. Viimeistään kuukauden sisällä muutosta tehdään hoitosuunnitelma. Elämänkaarilomake ja RAI-arviointi on kuitenkin tehty ennen hoitosuunnitelman laatimista. Hoitosuunnitelma käydään läpi yhdessä asukkaan/omaisten, pääsääntöisesti omahoitajan ja mahdollisesti myös lääkärin kanssa hoitokokouksessa.

Asukkaan muutettua ryhmäkotiin, omahoitaja käy läpi elämänkaarihaastattelun yhdessä asukkaan/omaisten kanssa. Keskustelussa käydään läpi mm. tilanteet, joissa omainen haluaa, että henkilökunta ottaa heihin yhteyttä. Keskustellaan myös käytännön asioista kuten raha-asiat, hankinnat, vierailuajat, mahdolliset hoitotestamentit ja hoitotahdot sekä asiakkaan muut toiveet, mitä hän ei enää itse ehkä osaa ilmasta. Kaikki tämä kirjataan tarkasti hoitosuunnitelmaan. Omahoitaja on tässä prosessissa erittäin tärkeässä roolissa ja hän sekä toteuttaa (yhdessä muiden hoitajien kanssa), seuraa että tekee muutoksia asukkaan hoitosuunnitelmaan tarpeen mukaan. Omahoitaja on myös yhteyshenkilö omaisiin. Omahoitajatehtävälle on laadittu oma tehtäväkuvaus.

PALVELUN, YKSIKÖN JA ASIAKASTYÖN LAADUN VARMISTAMINEN

Hoitosuunnitelmaa käytetään pohjana jokapäiväisessä hoitotyössä ja arviointi on jatkuvaa (vähintään 2x/vuosi, eli esim. maaliskuussa ja syyskuussa). Omahoitajan ja vuorossa olevien hoitajien tehtävä on huolehtia asukkaan päivittäisestä hyvinvoinnista, hoidosta ja viriketoiminnasta. Omahoitajan tehtävänä on myös pitää yhteyttä omaisiin ja informoida asukkaan tilassa tapahtuvista muutoksista. Omahoitaja päivittää hoitosuunnitelmaa aina tilanteiden muuttuessa. Vastuu asukkaiden hoidosta on jokaisella hoitotyöntekijällä, ei ainoastaan omahoitajalla.

Henkilökunnan viikkopalavereissa käydään läpi ongelmatilanteita ja erilaisia ratkaisumalleja. Niiden pohjalta arvioidaan hoitotyön laadun tasoa. Työntekijä, joka on osallistunut koulutuspäiville, tekee koulutuspäiviltä koosteen ja esittää sen seuraavassa henkilökuntakokouksessa. Yhdessä mietitään mahdollista suunnitelmaa laadun parantamiseksi ja kehittämiseksi. Esimies vahvistaa uuden suunnitelman ennen sen viemistä käytäntöön.

Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti. Henkilöstön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä.

Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoin kohtelua ja toimintakulttuuriin sisältyviä asiakkaalle vahingollisia toimia. Myös epäkohdan uhasta, joka on ilmeinen, tulee ilmoittaa. Kaltoin kohtelulla tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua kaltoin kohtelua. Toimintakulttuuriin sisältyvistä ongelmista sen sijaan voi olla kyse esimerkiksi yksilön perusoikeuksien tosiasiallisesta rajoittamisesta vakiintuneita hoitokäytäntöjä suoritettaessa.

Työntekijöiden oikeussuoja ei vaarannu ilmoituksen vuoksi.  Ilmoituksen tekemisen tulee aina ensi sijassa perustua asiakkaan huolenpitoon liittyviin tarpeisiin. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön tulee käynnistää toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi. Henkilön on ilmoitettava asiasta salassapitosäännösten estämättä aluehallintovirastolle, jos epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa ei korjata viivytyksettä. Aluehallintovirasto tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi antaa määräyksen epäkohdan poistamiseksi ja päättää sitä koskevista lisätoimenpiteistä siten kuin erikseen säädetään. Tarkemmat ohjeet ilmoitusvelvollisuudesta ja ilmoituksen tekemiseen löytyvät Eleonoran kanslioiden omavalvontasuunnitelmakansiosta.

Asiakastyytyväisyyskysely tehdään Eleonorassa, kun Itä-Uudenmaan hyvinvointialue teettää kyselyn omiin yksikköihinsä. Myös THL teettää asiakastyytyväisyyskyselyn kerran vuodessa. Esimies käsittelee saamansa palautteet sekä ehdotukset ja tuo yhteenvedon henkilökunnalle.

TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN

Pääsääntöisesti käytämme HUS – LiikkuvaLiisa sairaanhoitoa ja erikoissairaanhoitoa. Lääkäripalvelut saamme Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelta, joka ostaa palvelun lääkärisopimuksen kautta Terveystalolta. Lääkärin soittokierto tapahtuu kerran viikossa, yleensä tiistaisin. Lääkärin käyntipäivät – kahden kuukauden välein – Eleonorassa ovat ennakkoon sovitut (jolloin hoitohenkilökunta pystyy paremmin valmistamaan lääkärille tuotavat asiat).  Omaisille on myös täten helpompi järjestään tapaamisia lääkärin kanssa. Eleonoran lääketieteellisiin konsultaatioihin vastaa Terveystalon lääkäripalvelut.  Henkilökuntamme voi myös konsultoida Porvoon sairaalan tai Kotkan sairaalan yhteispäivystystä. Lääkäripalvelut annetaan suomen ja ruotsin kielellä.

Lääketieteellinen vastuu on hoitavalla lääkärillä ja sen toteuttamisesta osaston koko koulutetulla henkilökunnalla. Lääkäri -ja tutkimuskäynnit järjestyvät hoitohenkilökunnan toimesta, mikäli asukkaan omaiset eivät pysty niihin osallistumaan.

Omaisten ja asukkaan itse niin toivoessa hoitohenkilökunta voi varata ajan erikoislääkäreille, esimerkiksi silmälääkäri tai hammaslääkäri. Näiden palvelujen laskuista vastaa asukas itse omakustanteisesti. Terveystalon lääkärin käydessä osastolla laskuttaa Loviisan kaupunki/ Terveystalo käyntimaksun. Laskut hoitaa asukas tai hänen lähiomaisensa.

Vainajasta ilmoitetaan lääkärille Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ohjeistuksen mukaisesti. Vainaja toimitetaan Loviisan terveyskeskuksen kylmiöön tai tilan ollessa täynnä lähimpään mahdolliseen kylmätilaan.

ASUKASTIETOJEN KÄSITTELY

Säätiöllä on tietosuojaselosteet talous- ja palkkahallinnolle sekä tehostetulle palveluasumiselle.

Uuden työntekijän allekirjoittaessa työsopimuksen sitoutuu hän noudattamaan vaitiolovelvollisuutta. Hilkka-potilastietojärjestelmään jokainen hoitotyöntekijä kirjaa omilla tunnuksillaan asiallisesti asukkaan hoidosta ja tapahtumista. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Pegasos-järjestelmään säätiön sairaanhoitajilla on Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen myöntämät maksulliset käyttöoikeudet.

Arkistoitavat asiakirjat säilytetään lukitussa arkistossa. Asiakirjoja säilytetään säätiön tiloissa, kunnes ne luovutetaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Kaikki asukastietoja sisältävät hävitettävät asiakirjat kerätään lukittuun keräysastiaan. Palveluntuottaja Lassila&Tikanoja huolehtii astian tyhjennyksestä.

Tietotekniikan ylläpitämisestä, turvallisesta käytöstä ja huollosta vastaa Tumittec Oy.

ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUIDEN OMAVALVONTA

Kiinteistöhuolto Markus Karlsson Oy, IT-tuki ja palvelut Tumitec Oy, pyykkihuolto Loviisan pesula, jätehuoltopalvelut Rosk ’n’ roll, tietosuoja-astiat/jätepaperi/paperikeräyspalvelut Lassila & Tikanoja Oy, siivousaineet ja välineet KR-Tukku Oy, elintarvikkeet ja oheistuotteet Kespro Oy ja vaihtomattopalvelut Lindström Oy.

Säätiöllä on Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa sopimus yleislääkäripalveluiden järjestämisestä, laboratoriopalvelut HUS-Lab ja kuvantamispalvelut HUS kuvantaminen Loviisan terveyskeskuksessa. Työterveyspalvelut säätiön henkilökunnalle ovat Fenix lääkärikeskuksessa.

Loviisan Kruunuapteekista tulevat asukkaiden reseptilääkkeet sekä säätiön omaan tarpeeseen tarvittavat hoitotuotteet esim. vanutikut, laastarit, kuumemittarit ym.

OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI

Omavalvontasuunnitelma päivitetään kerran vuodessa tai kun toiminnassa tulee merkittäviä muutoksia tai mikäli viranhaltiapuolelta tulee muutoksia sen sisältöön.

Säätiön toiminnan vastuuhenkilö on säätiön toimitusjohtaja. Säätiön johdosta vastaa toimitusjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. Hoitotyön suunnittelusta, toteutuksesta sekä seurannasta vastaa palveluvastaava Jari Päärni. Omavalvonnan vastuuhenkilö on toimitusjohtaja.

HENKILÖKUNNAN KOULUTUKSET 2016 – 2024

2016

Koulutus

Paloturvallisuus ja alkusammutus | 2h | Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

Ensiapukoulutus | 7h | Magnus Lassander / Punainen Risti

Koulutus

Vaippavastaavien koulutusiltapäivä | 1,5h | Lovisa kaupunki

Ihanasti pihalle-koulutuspäivä | 7h | Marjis Virta / Ikäinstituutti

Hilkka koulutus | 3h | Jukka Hakkarainen / Fastroi

Inkontinenssikoulutus | 3h | SCA

Kehittämisprosessin aloitus | 4h | Anneli Kellberg

Koulutus

Paloturvallisuus koulutus | 3,5h | KILA

Ratkaisukeskeinen työtapa | 6h | Ritva Kaikkonen / Amiedu

Palautteen antaminen | 6h | Leena Lahti / Amiedu

Ensiapukoulutus | 7h | Magnus Lassander / Punainen Risti

Asiakaspalvelu hoitotyössä | 6h | Amiedu

Koulutus

GERY Ikäihmisten ravitsemus | 6h

Hoitotyön ergonomia koulutus | 6h | Amiedu

Koulutus

Muistihoitajakoulutus | 3 x 6h | Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Lääkehoidon koulutus | 2 x 7h | Taitotalo / Anju Ahonala

Koulutus

Kansa-koulu / Kirjaaminen | 13.9-15.10 | Socom (Sirviö S., Tolvanen S.)

Liiketoiminnan ammattitutkinto, oppisopimus | 5kk | Taitotalo (Räihä S.)

Lähiesimiestyön ammattitutkinto | Taitotalo (Andersson P.)

Koulutus

Hätäensiapukurssi | 4h | Safedo Oyj

RAI verkkokoulutus | 1h

Paloturvallisuus ja alkusammutus | 2h | Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

Koulutus

Thl saattohoitopassikoulutus | 27h | Terhokodin saattohoitokoulutus 02/2023

Koulutus

RAI -verkkokoulutus | 2h | RAI Soft

Lääkekoulutuksia | 1h | LOVe

Lääkekoulutuksia | 3h | Skhole

Hätäensiapukoulutus | 1h | Skhole

Paloturvallisuus hoitotyössä | 2h | Skhole

Päivitetty 21.5.2024